Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy [zwany dalej „Księgarnią”], działający pod adresem www.wydawnictwowolno.pl, prowadzony jest przez Wydawnictwo Wolno sp. z o.o., ul. Lipowa 14, 62-080 Lusowo, NIP: 7811990336; REGON: 382570514 [zwane dalej „Wydawnictwem”] i zajmuje się sprzedażą towarów znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem sieci internetowej.
 2. Dane kontaktowe Wydawnictwa: Wydawnictwo Wolno, ul. Lipowa 14, 62-080 Lusowo, ksiegarnia@wydawnictwowolno.pl

II. Zasady zakupów i płatności

 1. Księgarnia prowadzi sprzedaż książek i innych towarów [zwanych dalej Towarami] za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Towarach Księgarnia zamieszcza na stronie www.wydawnictwowolno.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru, może dojść poprzez złożenie zamówienia przez Zamawiającego. Umowa sprzedaży Towaru, to umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Księgarni (Sklepu Internetowego) pomiędzy Zamawiającym a Wydawnictwem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 3. Zamówienia można składać przez stronę internetową www.wydawnictwowolno.pl Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze.
 4. Księgarnia realizuje zamówienia zarówno na terenie Polski, jaki i poza jej granicami. Zamówienia spoza terytorium Polski wymagają indywidualnych ustaleń dotyczących kosztów przesyłki i sposobu dokonania płatności. W tych sprawach należy kontaktować się mailowo bezpośrednio z Księgarnią pod adresem: ksiegarnia@wydawnictwowolno.pl
 5. Doręczenie przez Wydawnictwo Zamawiającemu (po złożeniu przez niego Zamówienia w Księgarni) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy sprzedaży Towaru.
 6. Umowa sprzedaży Towaru podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.
 7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Wydawnictwa oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Księgarnię. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 8. Księgarnia, w celu ułatwienia składania zamówień, udostępnia graficzny interfejs sklepu internetowego, w tym koszyk zawierający wykaz produktów, które w danym momencie zostały wybrane przez Zamawiającego w celu złożenia zamówienia. Zawartość koszyka przed wysłaniem zamówienia można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu na przycisk „Koszyk”.
 9. W celu złożenia zamówienia, Zamawiający wypełnia i wysyła formularz zamówienia znajdujący się na stronach Księgarni. Wypełniając formularz, Zamawiający dokonuje wyboru zamawianych produktów, ich ilości, wybiera sposób zapłaty oraz wskazuje adres wysyłki, i dane kontaktowe. Następnie potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem Księgarni i jego akceptację.
 10. Wysłanie wypełnionego formularza zamówienia stanowi złożenie oferty kupna i jest dla Zamawiającego wiążące.
 11. Po złożeniu Zamówienia, Zamawiający otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego Zamówienia. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Wydawnictwem a Zamawiającym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Zamawiającego Potwierdzenia Zamówienia.
 12. Księgarnia zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów z oferty jak również zmiany ich cen. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 13. Do każdej sprzedaży Towaru wystawiany jest paragon sprzedaży lub faktura Vat, zgodnie z życzeniem Zamawiającego.
 14. Ceny towaru w Księgarni podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki
 15. Księgarnia akceptuje następujące formy płatności: – za pobraniem (płatne przy odbiorze), – płatność kartą kredytową i e-przelewem. Rozliczenie transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. – przelew na konto Wydawnictwa: ING 58 1050 1520 1000 0090 3178 7832
 16. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za Towary i koszt dostawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia Zamówienia przez Księgarnię. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie, Księgarnia może anulować zamówienie, o czym poinformuje niezwłocznie Zamawiającego.
 17. Dokonując płatności przelewem elektronicznym w tytule przelewu należy podać numer Potwierdzenia zamówienia nadany przez Księgarnię.
 18. Momentem zapłaty jest: – w przypadku płatności przelewem elektronicznym – moment zaksięgowania wpłaty na koncie Księgarni, – w przypadku płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą – moment uznania rachunku usługodawcy przyjmującego płatności na rzecz Księgarni, – w przypadku płatności za pobraniem – moment dokonania zapłaty.

III. Koszty wysyłki

 1. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, uzależnione od formy i wagi przesyłki oraz cennika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Aktualne opłaty za przesyłkę znajdują się w tabeli opłat dostępnej na stronie Księgarni.
 3. W przypadku zamówień powyżej kwoty 150 zł z VAT opłata za przesyłkę będzie po stronie Wydawcy.
 4. Dostawa przesyłki następuje w terminie określonym w regulaminie podmiotu jej dokonującego (Poczta Polska lub firma kurierska).
 5. Przeniesienie własności Towaru na Zamawiającego następuje w momencie odbioru przez niego Towaru.

IV. Terminy dostaw

 1. Termin otrzymania przesyłki jest uzależniony od czasu realizacji zamówienia i przewidywanego czasu dostawy. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru opcji przesyłki.
 2. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Zamawiającego, czy też powstałe z winy Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

V. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 i następnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych towarów bez podania przyczyny w terminie 14 dni, liczonych od dnia dostarczenia Zamawiającemu towaru lub wskazanej przez Zamawiającego osobie trzeciej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wydawnictwo niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez wysłanie stosownego maila. W tym celu należy w terminie 14 dni złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu na adres: Wydawnictwo Wolno, ul. Lipowa 14, 62-080 Lusowo.
 2. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwracany towar musi być kompletny i nie może posiadać cech użytkowania, zniszczenia lub uszkodzenia.
 3. W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (pkt. V 1) skorzystania przez Zamawiającego jako konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość Księgarnia dokonuje zwrotu ceny zakupionego w Księgarni towaru na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy podany przez Zamawiającego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia zwrotu towaru do Księgarni.
 4. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Zamawiający. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. W przypadku niezgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (pkt. V 1) skorzystania przez Zamawiającego jako konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość i zwrotu towaru, koszt jego odesłania do Zamawiającego przez Księgarnię ponosi Zamawiający.

VI. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z Kodeksu cywilnego, w szczególności prawo do złożenia reklamacji. Zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może żądać wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia jego ceny, albo odstąpić od umowy sprzedaży.
 2. W przypadku reklamowania Towaru posiadającego wady techniczne, niezgodnego ze złożonym zamówieniem. Zamawiający powinien skontaktować się z Wydawcą drogą e-mailem na adres: ksiegarnia@wydawnictwowolno.pl.
 3. Reklamacja musi zawierać dane i adres (także adres e-mail) Zamawiającego.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 6. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Rejestrując się na stronie www lub składając zamówienie, Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawcy i ich przetwarzanie w celu realizacji złożonego zamówienia. Zarówno podanie przez Zamawiającego danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zawartej umowy.
 2. Dane osobowe Zamawiającego są przetwarzane jedynie przez Wydawnictwo i nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 3. Każdy Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich modyfikowania.
 4. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, tj. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VIII. Ochrona praw autorskich

 1. Wszelkie treści zamieszczane w Księgarni, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są chronione prawem autorskim.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Postanowienia Regulaminu Księgarni rozdziału „Prawo odstąpienia od umowy” oraz wszystkie inne odnoszące się bezpośrednio do praw konsumentów wynikających między innymi z ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta nie mają zastosowania w przypadku klientów Księgarni nie będących konsumentami.
 3. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22/02/2019.