Polityka prywatności

 

 

Zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych jest podstawowym obowiązkiem Wydawnictwa Wolno. W związku z tym dokładamy wszelkich starań i nie szczędzimy środków by przetwarzać Twoje dane w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jedną z podstawowych zasad RODO jest przejrzystość. Dlatego przygotowaliśmy niniejszy dokument, za pomocą którego chcemy Cię poinformować, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy Twoje dane osobowe podczas kontaktu z nami oraz w związku z naszymi produktami i usługami świadczonymi poprzez naszą stronę internetową.

 

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania niniejszej Polityki prywatności w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian w przepisach prawa. W przypadku zmiany poinformujemy Cię o tym i umieścimy na naszej stronie internetowej zmodyfikowaną wersję Polityki prywatności.

 

 

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Wolno sp. z o.o., ul. Lipowa 14, 62-080 Lusowo, wpisana Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771934.

 

Kontakt: wolno@wydwanictwowolno.pl

 

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

 

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, dlatego Ty kontrolujesz i decydujesz, jakie informacje chcesz nam przekazać. Otrzymujemy od Ciebie następujące informacje:

 • Kiedy tworzysz konto w naszym sklepie, przesyłasz nam swój adres e-mail, imię i nazwisko;
 • Składając zamówienie, podajesz nam informacje takie jak: zamawiany produkt, adres dostawy, dane do faktury, forma płatności, numer telefonu do kontaktu.

 

Jakie są cele i podstawy przetwarzania?

 

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 

 1. Jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
 • Tworzenia i zarządzania kontem;
 • Przetwarzania zamówień, w tym obsługi, weryfikacji, wysyłki towarów i wystawiania faktur;
 • Obsługi anulacji zamówień i rozwiązywania kwestii związanych z zamówieniami, z zakupionymi towarami lub usługami;
 • Zwrotu towarów zgodnie z przepisami prawa;
 • Zwrotu wartości towarów zgodnie z przepisami prawa;

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych  i rachunkowych.

 

 1. Do celów marketingowych

Chcemy informować Cię o najlepszych ofertach dla produktów, które Cię interesują. Oznacza to, że możemy przesyłać Ci ogólne i tematyczne biuletyny za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji (e-mail/SMS/webpush/ itp.), informacje o podobnych lub uzupełniających produktach do tych, które zakupiłeś lub których zakupem byłeś zainteresowany, i inne podobne komunikaty handlowe, a także wyświetlać spersonalizowane rekomendacje na stronie internetowej. Aby móc dostarczyć interesujących dla Ciebie informacji możemy wykorzystać dane o Twoim zachowaniu zakupowym (np. produkty oglądane/dodane do listy życzeń/zakupione) w celu utworzenia profilu. Zawsze zapewniamy, że takie przetwarzanie odbywa się z poszanowaniem Twoich praw i wolności, a decyzje podjęte na tej podstawie nie mają żadnego skutku prawnego i nie wpływają na Ciebie w żaden inny podobny sposób w znaczącym stopniu.

 

Uzależniamy naszą komunikację marketingową od Twoje uprzedniej zgody. Możesz zmienić zdanie i wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie poprzez:

 • Kontakt z Wydawnictwo Wolno przy użyciu danych kontaktowych opisanych powyżej.

 

 1. Do obrony naszych uzasadnionych interesów

Mogą zaistnieć sytuacje, w których będziemy wykorzystywać lub przesyłać informacje w celu ochrony naszych praw i działalności handlowej. Mogą to być:

 • Środki mające na celu ochronę strony internetowej i użytkowników przed cyberatakami:
 • Środki mające na celu zapobieganie próbom oszustw i ich wykrywanie, w tym przekazywanie informacji właściwym organom publicznym;
 • Środki podejmowane w ramach zarządzania różnymi innymi rodzajami ryzyka.

 

Powodem takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, polegający na obronie naszej działalności handlowej, przy czym zapewniamy, że wszystkie podejmowane przez nas środki gwarantują równowagę między naszymi interesami a Twoimi podstawowymi prawami i wolnościami.

Ponadto w niektórych przypadkach nasze przetwarzanie opiera się na przepisach prawnych takich jak obowiązek zabezpieczenia towarów i wartości przewidzianych w mających zastosowanie do tej kwestii przepisach prawa.

 

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Z zasady przechowujemy Twoje dane osobowe dopóki masz konto w naszym sklepie. W dowolnym momencie możesz zażądać od nas usunięcia informacji lub zamknięcia konta, a my odpowiemy na takie żądanie, z zastrzeżeniem zachowania pewnych informacji, również po zamknięciu konta, w przypadkach, w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów np.: w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych.

 

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 

Możemy przekazać lub udostępnić niektóre z Twoich danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:
• dostawcom usług kurierskich;
• dostawcom usług informatycznych;
• dostawcom usług płatniczych/bankowych;

Jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub jest to niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów, możemy ujawnić dane osobowe organom władzy publicznym.

Zapewniamy, że dostęp osób trzecich – prywatnych osób prawnych – do Twoich danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i poufności informacji, na podstawie zawartych z nimi umów.

 

 

Jak chronimy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

 

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z normami branżowymi.

Przechowujemy Twoje dane osobowe na bezpiecznych serwerach przy użyciu najnowocześniejszych algorytmów szyfrowania i zapewnieniu redundancji pamięci.

Korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego płatności DotPay w zakresie dokonywania płatności. Wszelkie informacje o płatnościach są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.

Pomimo podejmowanych kroków w celu ochrony Twoich danych osobowych, pragniemy zauważyć, że przekazywanie informacji przez Internet ogólnie lub za pośrednictwem innych sieci publicznych nie jest całkowicie bezpieczne i wiąże się z ryzykiem, że dane mogą być widoczne i wykorzystane przez nieuprawnione osoby trzecie. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za luki w zabezpieczeniach systemów, na które nie mamy wpływu.

 

 

Jakie są Twoje Prawa?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przyznaje szereg praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz żądać dostępu do swoich danych, poprawienia błędów w naszych plikach lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru lub do sądu. Możesz również skorzystać z prawa do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania Twoich danych oraz do ich przenoszenia.

Więcej informacji na temat każdego z tych praw znajdziesz poniżej.

W celu skorzystania z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień, zwróć uwagę na poniższe:
Tożsamość. Poważnie traktujemy poufność wszystkich zapisów zawierających dane osobowe. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji Twojej tożsamości, prosząc o dodatkowe informacje, mające na celu jej potwierdzenie.

Opłaty. Nie będziemy pobierać opłaty za korzystanie z jakichkolwiek praw w odniesieniu do danych osobowych, chyba że Twój wniosek o dostęp do informacji będzie bezpodstawny, wielokrotnie powtarzany lub nadmierny. W takim przypadku możemy Cię obciążyć stosowną opłatą uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań. Będziemy Cię informować o opłatach przed rozpatrzeniem Twojej prośby.

Czas odpowiedzi. Odpowiemy na wnioski w terminie miesiąca, chyba że kwestia jest bardzo skomplikowana lub jeśli rozpatrujemy kilka Twoich wniosków, wtedy odpowiemy na nie w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące. Powiadomimy Cię, jeśli będziemy potrzebować więcej niż miesiąc. Możemy poprosić Cię o przekazanie dodatkowych informacji odnośnie Twojego wniosku. To pomoże nam pracować szybciej i skrócić czas odpowiedzi na Twój wniosek.

Prawa osób trzecich. Nie jesteśmy zobowiązani do rozpatrywana wniosku, jeżeli ma on negatywny wpływ na prawa i wolności osób trzecich, których dane dotyczą.

 

 

Twoje prawa:

 

 1. Dostęp

Możesz wystąpić do nas:
• o potwierdzenie, że przetwarzamy Twoje dane osobowe,
• o udostępnienie kopii tych danych,
• o przekazanie Tobie innych informacji dotyczących Twoich danych osobowych, takich jak dane osobowe, które posiadamy, jak je wykorzystujemy, komu je udostępniamy, czy przekazujemy je za granicę i jak je chronimy, jak długo przechowujemy, jakie przysługują Ci prawa do złożenia skargi, gdzie uzyskaliśmy Twoje dane, w zakresie, w jakim informacje te nie zostały jeszcze przekazane Tobie w drodze niniejszego zawiadomienia.

 

 1. Sprostowanie

Możesz poprosić nas o sprostowanie danych osobowych, gdy Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

Możemy chcieć zweryfikować dokładność danych przed ich poprawą.

 

 1. Usuwanie danych

Możesz poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych w następujących przypadkach:
• nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; lub
• wycofałeś/-aś swoją zgodę (jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody); lub
• korzystasz z prawa sprzeciwu; lub
• dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem; lub
• występuje w tym zakresie zobowiązanie prawne.
Nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia prośby o usunięcie danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie jest konieczne:
• w celu wykonania zobowiązania prawnego; lub
• w celu wniesienia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.

 1. Ograniczenie przetwarzania danych

Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, ale tylko jeśli:
• ich poprawność jest kwestionowana (zob. punkt dotyczący “Sprostowania”), abyśmy mogli ją zweryfikować; lub
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie życzysz sobie, aby dane te zostały usunięte; lub
• nie są już one potrzebne do celów, dla których były zbierane, ale nadal są nam potrzebne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych; lub
• skorzystałeś z prawa do sprzeciwu i oczekujesz na sprawdzenie istotnych przyczyn.

Możemy nadal korzystać z Twoich danych osobowych w wyniku wniosku o ograniczenie, jeżeli:
• mamy Twoją zgodę; lub
• w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń przed sądem; lub
• w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

 

 1. Przenoszenia danych osobowych

Możesz poprosić nas o dostarczenie Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub możesz poprosić o „przeniesienie” ich bezpośrednio do innego administratora danych, ale tylko wtedy, gdy
• przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą lub na podstawie zawartej z Toba umowy; oraz
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

 1. Sprzeciw

Możesz w dowolnym momencie, ze względów związanych z Twoją sytuacją, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, którego podstawą prawną są „nasze uzasadnione interesy”, jeżeli uznasz, że Twoje podstawowe prawa i wolności przewyższają nasze uzasadnione interesy.

Możesz również w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego (w tym tworzeniu profili) bez podania przyczyny, w którym to przypadku jak najszybciej zaprzestaniemy przetwarzania tych danych.