Regulamin konkursu „Wiosenna maskarada”

§ 1. Postanowienia ogólne

 • Organizatorem konkursu pod nazwą „Wiosenna maskarada” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Wydawnictwo Wolno sp. z o.o. z siedzibą w Lusowie, ul. Lipowa 14, 62-080 Lusowo, NIP: 7811990336 (zwany dalej „Organizatorem”).
 • Konkurs przeprowadzony jest w dniach od 23.04.2021 r. do 4.05.2021 r.
  • W dniach od 23.04.2021 r. do 4.05.2021 r. Uczestnicy Konkursu są uprawnieni do nadsyłania fotografii wykonanych prac.
  • Dnia 10.05.2021 r. Uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo o przyznanych nagrodach.
 • Kontakt z Organizatorem następuje poprzez adres mailowy: wolno@wydawnictwowolno.pl
 • Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 • Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.
 • Jury konkursowe będzie przyznawać nagrody w 3 grupach wiekowych: 4–6 lat, 7–9 lat oraz 10–12.

§ 2. Uczestnictwo w konkursie

 1. Uczestnik zgłasza się do Konkursu poprzez przesłanie zdjęcia wykonanej przez siebie pracy na adres wolno@wydawnictwowolno.pl. Uczestnicy biorący udział w Konkursie mogą przez cały okres trwania konkursu korzystać w komunikacji z Organizatorem, wysyłając wiadomości na powyższy adres mailowy. W wyjątkowych przypadkach losowych Organizator dopuszcza możliwość zmiany skrzynki e-mail, jeśli Uczestnik przedłoży Organizatorowi odpowiednie uzasadnienie zmiany.
 1. W zgłoszeniu konieczne jest podanie imienia i nazwiska Uczestnika konkursu, jego wieku oraz adresu korespondencyjnego.
 2. Każdy Uczestnik może w zgłoszeniu podać pseudonim lub nazwę wybraną dla siebie, którą Organizator będzie posługiwał się podczas publikacji Propozycji konkursowych w internecie. W razie braku pseudonimu lub nazwy grupy Organizator posługiwał się będzie imionami Uczestników. Organizator nie będzie publikował innych danych.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie i które najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Konkursu osiągną pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za pozwoleniem swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych (opiekunów lub kuratorów).
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika całości Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które umożliwiają mu udział w Konkursie.
 5. Zarówno uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych (w tym także prawa do żądania wydania nagrody) nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Każdy Uczestnik, oświadcza, że:
  • Wszystkie Propozycje są jego oryginalnym pomysłem, nie stanowią zastrzeżonego na rzecz innego podmiotu znaku towarowego, nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.
  • Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanych Propozycji w całości lub w fragmentach, w tym także poprzez umieszczenie na serwerze internetowym, na stronach internetowych oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci internet, również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania Propozycji przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Współorganizatora z Propozycji w ramach archiwum lub w ramach promocji działań programowych Organizatora.

§ 4. Nagrody

 1. Fundatorami Nagród w Konkursie jest Wydawnictwo Wolno sp. z o.o. z siedzibą w Lusowie, ul. Lipowa 14, 62-080 Lusowo.
 2. Nagrodą jest egzemplarz książki Bylejaczek autorstwa Jerzego Ficowskiego z autografem ilustratorki tejże książki – Gabrieli Gorączko.
 3. Nagroda zostanie przyznana 6 osobom. Decyzję o jej przyznaniu podejmie Jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Zostanie ona podjęta w sposób arbitralny i w pełni uznaniowy.
 4. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę przewidzianą niniejszym Regulaminem.
 5. Nagrody i Wyróżnienia będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem. Uczestnicy nie mają możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 6. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom drogą pocztową na wskazany przez Uczestników adres.

§ 5. Publikacja Nadesłanych Materiałów

 1. Uczestnik, wyrażając wolę udziału w Konkursie, jednocześnie zgadza się na publikację przez Organizatora nadesłanych Propozycji na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Organizatora. Zgoda na publikację zdjęć, filmów lub innych materiałów nadesłanych przez Uczestnika do Organizatora w ramach Konkursu obejmuje również zgodę na publikację osób i wizerunków osób znajdujących się na ww. materiałach. Uczestnik oświadcza tym samym, że przesyłając Organizatorowi ww. materiały, nie narusza praw osób trzecich, a w przypadku wykrycia naruszenia niezwłocznie poinformuje o tym Organizatora, tak by mógł on niezwłocznie usunąć ze swych stron materiały naruszające prawa osób trzecich. Za naruszenie praw osób trzecich pełną odpowiedzialność ponosi Uczestnik, który dopuścił się naruszenia. Organizator zobowiązuje Uczestnika naruszającego prawa osób trzecich do przystąpienia na swój własny koszt, na wezwanie Organizatora lub kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Organizatora, a wynikającego z okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie.
 2. Organizator, upubliczniając zdjęcia, filmy lub inne materiały nadesłane przez Uczestników, będzie to robił, podając jedynie imię i wiek Uczestnika. Organizator nie będzie podawał do wiadomości publicznej nazwisk ani danych kontaktowych Uczestnika.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do kadrowania, skracania bądź wprowadzania zmian do nadesłanych materiałów w przypadku, jeśli będą one tego wymagały dla zachowania przejrzystości publikacji.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu, bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje Organizator rozpatrywać będzie w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie nieodwołalna.

§ 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
 2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Jury ma prawo nie przyznać nagród w Konkursie w sytuacji, w której według oceny jury żadne z nadesłanych Propozycji nie będzie zasługiwać na nagrodę.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Informacja dodatkowa

 1. Administratorem danych osobowych, na przetwarzanie których wyrażona została zgoda, jest Wydawnictwo Wolno sp. z o.o. z siedzibą w Lusowie.
 2. Podstawą przetwarzania danych, co do których wyrażona została zgoda na przetwarzanie, są oprócz zgody również bezpośrednio przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. B RODO). Dane te będą przetwarzane i przechowywane w okresie wskazanym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące w szczególności przeniesienia praw autorskich, archiwizowania dokumentów oraz przedawnienia roszczeń cywilnych i podatkowych.
 3. W każdym czasie osoba, której dane są przetwarzane, może żądać: informacji o przetwarzanych danych; sprostowania przetwarzanych danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych (gdy osoba, której dane są przetwarzane, uważa, że Wydawnictwo Wolno sp. z o.o. przetwarza dane nieprawidłowe lub przetwarza je bezpodstawnie); przeniesienia danych (Wydawnictwo Wolno sp. z o.o. przekaże otrzymane dane osobowe osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie elektronicznym lub przekaże je w takiej formie innemu podmiotowi wyraźnie wskazanemu przez tę osobę).
 1. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie, składając oświadczenie Wydawnictwo Wolno sp. z o.o.
 2. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację.
 3. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeżeli uważa, że Wydawnictwo Wolno sp. z o.o. przetwarza jego dane niezgodnie z prawem).
 4. Dane przetwarzane będą przez Wydawnictwo Wolno sp. z o.o. w formie dokumentów papierowych oraz w formie elektronicznej.
 5. Wydawnictwo Wolno sp. z o.o. nie dokonuje profilowania na podstawie powierzonych danych osobowych.
 6. Dane osobowe, na których przetwarzanie Wydawnictwo Wolno sp. z o.o. uzyskało zgodę, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

ORGANIZATOR KONKURSU „WIOSENNA MASKARADA”:

Wydawnictwo Wolno sp. z o.o.

ul. Lipowa 14, 62-080 Lusowo

e-mail: wolno@wydawnictwowolno.pl